กลุ่มงานการแพทย์แบบบูรณาการ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

กลุ่มงานการแพทย์แบบบูรณาการ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

กลุ่มงานการแพทย์แบบบูรณาการ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบ สุขภาพ ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จัดประชุมวิชาการเรื่อง การจัดบริการคลินิกแพทย์แผนไทย วิทยากรโดย รศ.ดร.ภก.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ อ.ชาคริยา หลิน เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาสมุนไพร ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ และเป็นแนวทางในการเปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยภายในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ในการนี้ นายแพทย์อิสระ เจียวิริยบุญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี แพทย์หญิงน้ำทิพย์ หมั่นพลศรี รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561


18,399 total views, 43 views today