ตำรับยาสมุนไพร

ตำรับยาสมุนไพร

เมื่อปี .. 2536 ได้มีการจัดตั้งสถาบันการแพทย์แผนไทย สังกัดกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข โดยให้คำจำกัดความการแพทย์แผนไทยว่า

การแพทย์แผนไทย หมายถึง ปรัชญา องค์ความรู้ และวิถีปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพและการบำบัดรักษาโรค ความเจ็บป่วย ของประชาชนไทยแบบดั้งเดิม สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแบบไทยและวิถีชีวิตแบบไทย วิถีการปฏิบัติของการแพทย์แผนไทยประกอบด้วยการใช้สมุนไพร (ด้วยการต้ม การอบ การประคบ การปั้นลูกกลอน เป็นอาทิ) หัตถบำบัด การรักษากระดูกแบบดั้งเดิม การใช้พุทธศาสนาหรือพิธีกรรมเพื่อดูแลรักษาสุขภาพจิต  การคลอด การดูแลสุขภาพแบบไทยเดิมและธรรมชาติบำบัด ซึ่งได้จากการสะสมและถ่ายทอดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ โดยการบอกเล่า การสังเกต การบันทึก และการศึกษาผ่านสถาบันการศึกษาด้านแพทย์แผนไทย


องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยล้วนเป็นผลสืบเนื่องจากการสะสมประสบการณ์ในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมองว่าจิตใจและอวัยวะต่าง ในร่างกายมนุษย์มีการทำงานที่สัมพันธ์และเป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงจักรวาล การแก้ปัญหาจึงใช้วิธีแบบองค์รวม (holistic) ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของการแพทย์อย่างเดียวล้วน แต่เป็นเรื่องของปรัชญาความคิดที่ครอบคลุมไปถึงการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีชีวิตคนไทย  และตามทฤษฎีการแพทย์ไทย กล่าวว่า คนเราเกิดมาในร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ  เมื่อธาตุทั้งสี่ในร่างกายสมดุล บุคคลจะไม่ค่อยเจ็บป่วย  หากขาดความสมดุลมักจะเกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากจุดอ่อนด้านสุขภาพของแต่ละคน เพราะการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าการเกิดโรคไม่ได้มีสาเหตุมาจากธาตุกำเนิดเพียงอย่างเดียว ธาตุกำเนิดเป็นเพียงปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ส่งผลต่อการเกิดโรค แต่สาเหตุหลักของการเกิดโรคนั้นอยู่ที่มูลของโรค 8 ประการ แต่มนุษย์เราก็สามารถแก้ไขให้ร่างกายเกิดการสมดุลธาตุปกติได้ดังนี้

1) อาหาร ถ้ามนุษย์เรารับประทานอาหารให้ถูกหลักสะอาด, งดอาหารบูดเสีย, อาหารรสแปลกและรับประทาน อาหารตรงเวลา และทานแต่พออิ่ม

2) อิริยาบถ ควรใช้อิริยาบถผลัดเปลี่ยนกันตามปกติ ลุก นอน นั่งในท่าที่ถูกต้อง และควรออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย

3) ความร้อนและเย็น เช่น เมื่อคนอยู่ที่ร้อนไปที่เย็น ก็ควรใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่น

4) หลีกเลี่ยงการอดนอน อดข้าว อดน้ำ

5) ไม่กลั้นอุจจาระ, ปัสสาวะ

6) ไม่ทำงานเกินกำลัง

7) ลดความโศกเศร้าเสียใจ

8) ละโทสะหรือโมโหมากเกินไป

 

การตรวจและรักษาโรคด้วยหลักการแพทย์แผนไทยขั้นสูง

 ชาคริยาคลินิกมีการให้บริการดูแลสุขภาพ เช่น การตรวจวินิจฉัยโรคที่ชัดเจนและรักษาโรคด้วยหลักแพทย์แผนไทยขั้นสูง ด้วยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และเน้นการรักษาด้วยตำรับยาสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาแล้วและการนวดรักษาโรคด้วยหลักเส้นประธานสิบ ตำรับยาสมุนไพรทุกตำรับเป็นตำรับยาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สะดวกในการรับประทาน ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเรื้อรังต่าง ที่มีอาการคล้าย โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเก๊าท์ โรคสะเก็ดเงิน โรคไมเกรน โรคนอนไม่หลับ โรคภูมิแพ้อากาศ โรคอ้วน อาการท้องผูก สิว โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ อาการวัยทอง อาการปวดตามร่างกายเรื้อรัง ล้างพิษด้วยสมุนไพร โรคมะเร็งบางชนิด อาการอัมพฤกษ์อัมพาต กระดูกทับเส้นประสาท โรคริดสีดวงต่างๆ และสมุนไพรบำรุงโลหิต บำรุงตับ บำรุงไต บำรุงไขข้อ บำรุงสมอง บำรุงประสาท ฯลฯ  นอกจากนี้การแก้ปัญหาทางสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ต้องเน้นอย่างยิ่ง ได้แก่ การให้คำปรึกษาการนั่งสมาธิต่างๆ ด้วยหลักการธรรมานามัย” 3 ประการ คือ กายานามัย จิตตานามัย และชีวิตนามัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของท่านปราศจากโรคภัยรุมเร้า เชิญปรึกษาชาคริยาคลินิกการแพทย์แผนไทย

จากประสบการณ์ที่สั่งสมในการให้บริการรักษาคนไข้ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เชื่อว่าทฤษฎีการแพทย์แผนไทยได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาทางพุทธศาสนาผสมผสานกับการแพทย์พื้นบ้านซึ่งผ่านประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้มายาวนานจนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง นับเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริง และได้นำองค์ความรู้เรื่องการใช้ตำรับยาสมุนไพรมาต่อยอดเป็นรูปธรรมตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบงานวิจัยทางคลินิก

 

ในด้านงานกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง   ชาคริยาคลินิกการแพทย์แผนไทยได้ทำการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย เช่น การนวดรักษาโรคด้วยหลักแนวเส้นประธานสิบ การใช้ตำรับยาสมุนไพรรักษาโรค การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพและการนวดหน้าด้วยหลักแนวเส้นประธานสิบ เป็นต้น

17,767 total views, 43 views today