อาหารคู่​ ชูสุขภาพ​ คู่ที่​2

อาหารคู่​ ชูสุขภาพ​ คู่ที่​2

อาหารคู่​ ชูสุขภาพ​ คู่ที่​2…
บำรุงปอด​ แก้ไอ​ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

โดย หมอแผนไทย ชาคริยา หลินนส์

สุขภาพร่างกายภายในภายนอกแข็งแรง
สุขภาพจิตดี สู่ชีวิตยืนยาว
ด้วยหลักโภชนาการบำบัด…

อาหารคู่ที่ดีต่อสุขภาพคู่ที่ 2…
มันเทศและน้ำตาลทราย

มันเทศ (อังกฤษ: sweet potato) [1]
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea batatas (L.) Lam.
มันเทศ มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า มันแกว (ตาก),
ยอดมันแกว (น่าน), ยอดมันเทศ (มุกดาหาร),
มันหลา (ปัตตานี), ยอดมันหลอง (ภูเก็ต),
มันแกว มันแก๋วแดง (ภาคเหนือ),
มันเทศ (ภาคกลาง), หมักอ้อย (ละว้า-เชียงใหม่),
แตลอ (มลายู-นราธิวาส), มัน (ไทใหญ่),
มันแก๋ว (ไทลื้อ), ฟั่นด้อย (เมี่ยน),
ด่อมังปร้างเร่น (ปะหล่อง),
ฮวงกั้ว (จีน) เป็นต้น [2],[3],[4],[5],[6],[7]

มันเทศ รสหวาน มีวิตามินหลายชนิด
และ แร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยบำรุง
เช่น แคลเซียม เหล็ก ไอโอดีน [1]
ข้อมูลจากสมาคมเภสัช
และอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย
ระบุว่าหัวมันเทศช่วยบำรุงสายตา
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยง
ของการเกิดโรคต่าง ๆ รวมถึงโรคมะเร็ง
ช่วยปรับสภาพเลือด บำรุงร่างกาย
บำรุงกำลัง บำรุงเลือด บำรุงกระเพาะ
ม้าม แก้โรคดีซ่าน รักษาเบาหวาน
ช่วยป้องกันโรคหัวใจ ป้องกันโรคต้อกระจก
ตาบอดตอนกลางคืน แต่ข้อมีข้อควรระวังก็คือ
สตรีใกล้คลอดไม่ควรรับประทาน
(เพราะอาจทำให้พลังงานในตัวมารดาสะดุด
หรือมีอาการท้องอืดเฟ้อ) [8]

น้ำตาล (อังกฤษ: sugar) [9]
น้ำตาลทราย หรือ น้ำตาลซูโครส รสหวาน
เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่
ผลิตจากอ้อย (sugar cane)
ในเขตร้อน (ประมาณ 60 %)
และผลิตจากหัวบีท (beet root)
ในเขตอบอุ่น (ประมาณ 40 %)
โดยมีกรรมวิธีการผลิตที่คล้ายกัน
คือ การสกัดเอาสารละลายน้ำตาล
นำมากรอง ต้มระเหยน้ำออก
และสุดท้ายเป็นการตกผลึก
ได้เป็นก้อนน้ำตาลขนาดเล็ก [9]
สรรพคุณทำให้ปอดชุ่มชื่น
บำรุงม้ามและกระเพาะอาหาร
เมื่อรับประทานสองอย่างนี้ด้วยกัน
สามารถบำรุงปอด ม้าม แก้ไอ
แก้ร้อนใน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

* หมายเหตุ : น้ำตาลมีส่วนทำให้เกิดโรคอ้วน
และเป็นที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุของโรคเบาหวาน
โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคสมองเสื่อม
โรคจอประสาทตาเสื่อม และฟันผุ
ควรระมัดระวังในการบริโภคด้วย

อ้างอิง
1. พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ และคณะ. ทรัพยากรพืชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 9: พืชให้คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่เมล็ด. กทม. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2544. หน้า 138 – 140.
2. หนังสือสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา. (ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล). “มันเทศ”. หน้า 132.
3. โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. “มันเทศ”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:kanchanapisek.or.th/kp6/. [24 พ.ค. 2014].
4. ผักพื้นบ้าน ในประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตร, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. “มันเทศ”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: area-based.lpru.ac.th/veg/. [24 พ.ค. 2014].
5. โครงการเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง, สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน). “Sweet potato”. อ้างอิงใน: หนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน์). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: eherb.hrdi.or.th. [24 พ.ค. 2014].
6. สวนพฤกษศาสตร์สายยาไทย. “มันเทศ”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:www.saiyathai.com. [24 พ.ค. 2014].
7. พืชให้แป้งหรือน้ำตาล, สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. “มันเทศ”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:www.rspg.or.th/plants_data/use/powder_sugar.htm. [24 พ.ค. 2014].
8. สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย. “มากินมันเทศกัน…ประโยชน์มากมาย”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:www.facebook.com/AyurvedicAssociationOfThailand/. [24 พ.ค. 2014].
9. กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2544. ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย.

17,719 total views, 42 views today