ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ศิลปะศาสตร์บัณฑิต
วิชาเอกบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิชาเอกการแพทย์แผนตะวันออก

มหาวิทยาลัยรังสิต

ระดับปริญญาเอก

วิชาเอกการแพทย์บูรณาการ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอื่น

จบการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพมหานคร

(สาขาเวชกรรมไทย,สาขาเภสัชกรรม, สาขาผดุงครรภ์ไทย, สาขาหัตถศาสตร์)

ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยขั้นสูงและศึกษาด้านการนวดรักษาโรค

ด้วยหลักเส้นประธานสิบ จากอาจารย์ชุบ แป้นคุ้มญาติ จังหวัดนครปฐมและพระครูอุปการพัฒนกิจ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหญ้านาง จังหวัดอุทัยธานี

ประสบการณ์/ความถนัด/ความสนใจพิเศษ

44210
ปี 2552 ถึงปัจจุบัน
  • วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สถานีโทรทัศน์, สาธารณสุขจังหวัด, องค์การบริหารส่วนตำบล, สปา, สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.), วุฒิสภา, สกอ., กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, มหาวิทยาลัย, โรงเรียน, บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มหาชน , สโมสรโรตารี ลุมพินี
  • ผลงานหนังสือ “แด่ชาวพุทธ”
44210
ปี 2553

ผลงานหนังสือ “หลักการเบื้องต้น การแพทย์แผนไทย”

44210
ปี 2554

ผลงานหนังสือโครงการพัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย วิเคราะห์โครงสร้างตำรับยา “ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 27 ขนาน” และหนังสือ “การนวดรักษาโรค ด้วยหลักเส้นประธานสิบ”

44210
ปี 2555

ผลงานหนังสือ “หลักเภสัชกรรมไทย”

44210
ปี 2556 – 2560

ประธานโครงการแพทย์แผนไทยพัฒนาบ้านเกิดร่วมกับบริษัทกระจกไทยอาซาฮี จำกัด มหาชน

44210
ปี 2557

ผลงานหนังสือ “พืชผักใกล้ตัว สมุนไพรใกล้บ้าน”

44210
ปี 2558 – 2559
  • คณะกรรมการวิพากย์งานวิจัยของสถาบันวิจัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
  • หน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขและเอช พลัส  แชนแนลและการเคหะแห่งชาติ
  • วิทยากรประจำรายการต้นบุญคลินิกการแพทย์แผนไทย
44210
ปี 2559 – ปัจจุบัน

วิทยากรโครงการสมุนไพรใกล้ตัวในสาธารณสุขมูลฐานและตำรายากลางบ้าน สนับสนุนโดยบริษัทกระจกไทยอาซาฮีจำกัด มหาชน และ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด

44210
ปี 2560
  • วิทยากรเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • วิทยากรการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
44210
ปี 2561
  • วิทยากรการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
  • ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงเรียนวันสังเวช
  • ประธานโครงการจัดทำป้ายสมุนไพร วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
44210
ปี 2562

ผลงานหนังสือโครงการพัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย หนังสือเล่มที่ 3 “ยาดีของหญิงมีครรภ์”  และหนังสือเล่มที่ 4 “อาหารคู่ชูสุขภาพ”

ผลงานวิจัยในอดีต

” การศึกษาประสิทธิผลของตำรับยานอนไม่หลับสมุนไพรชื่อยาแก้นอนมิหลับทางคลินิกในระยะ
ที่สอง และจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา “

” การศึกษาผลของสมุนไพรย่านางแดง
ต่อระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด
ของอาสาสมัครสุขภาพดี “

” การพัฒนาการนวดไทยสำหรับการส่งเสริม
สุขภาพและเพื่อการเพิ่มคุณภาพ
การบริการในสปา “

” 1. C Lin, V Muangman, and Wongyal S. Phase II Clinical Study of a Traditonal Thai Preparation
“Ya Kae Non Mi Lab” in the Treatment of Insomnia. The International Symposium on
Medicinal and Aromatic Plants 2011:133. “

” 2. Luengthong N, Lin C, Muangman V, and Wongyai S.  Preliminary Study of the Effect of Bauhinia strychnifoliaCraib on Blood Alcohol Level of Drinking Healthy Volunteers. J Thai Traditional & Alternative Medicine  2016:14(2). Accepted for publication. “

” 3. Lin C , and Wongyai S. “การพัฒนาการนวดไทยสำหรับการส่งเสริมสุขภาพและเพื่อการเพิ่มคุณภาพ การบริการในสปา . 2014.

งานวิจัยปัจจุบัน

ปี 2560 – ปัจจุบัน

ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) ในโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลตำรับยาสมุนไพรไทย “เสาธงตาย” ต่อการรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศในชายสูงอายุ: การสุ่มแบบปกปิดสองด้าน และได้นำเสนอผลงานวิจัย Research Expo 2018 ในหัวข้อเรื่อง การสัมมนาและเปิดตัวเทคโนโลยีสมุนไพรไทย ดาวรุ่งดวงใหม่ของภาคอุตสาหกรรม วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

2,601 total views, 2 views today